Etický kódex

Dom na Slovensku

Etický kódex realitnej kancelárie ROCA, s.r.o.

Služby v oblasti realít ponúkame od roku 1998. Naším cieľom nie je byť najväčšou a najznámejšou realitnou kanceláriou. Prioritou pre nás je ,,ušiť každý jeden zverený obchod klientovi tak povediac ,,na mieru“, aby zo zrealizovaného obchodu odchádzali všetci zúčastnení spokojní.

Úvod

Etický kódex je súhrn zásad správania a záväzkov, ktoré pri poskytovaní svojich služieb dodržiavame a ktoré sú nad rámec pôsobnosti zákona.

Považujeme za svoje poslanie byť kvalifikovaným, zodpovedným, spoľahlivým a flexibilným partnerom pre každého nášho klienta, obchodného partnera a kolegu.

zásady

1. Profesionalita, dôslednosť

Neustále vzdelávanie a zlepšovanie svoje zručnosti, postupovanie v súlade s platnou legislatívou SR a dobrými mravmi, dodržiavanie Katastrálneho zákona, Obchodného a Občianskeho zákonníka, Zákona 297/2008 Z.z. o praní špinavých peňazí, Zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informovanie klienta o jeho daňových a ohlasovacích povinnostiach a v prípade potreby prizvanie odborníka na riešenie konkrétnej úlohy.

2. Vyvážený obchod

Riadenie sa heslom: ,,Len ten obchod je dobrý, z ktorého všetky zúčastnené strany odchádzajú spokojné."

3. Princíp rovného zaobchádzania

Neuprednostňovanie záujmov jedného klienta nad záujmami iného klienta, regulovanie vyváženosti obchodného prípadu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu záujmov ktoréhokoľvek účastníka obchodného prípadu.

4. Dôvera, vzájomny rešpekt a úcta

Zachovávanie mlčanlivosti, ochraňovanie klientovho práva na súkromie, získavanie iba takých informácii o osobných údajoch a majetkových pomeroch klientov, ktoré sú potrebné na riešenie konkrétneho obchodného prípadu, podávanie iba pravdivých, aktuálnych a presných informácii klientovi.

5. Transparentnosť a zrozumiteľnosť

Priebežné informovanie klienta o vývoji obchodného prípadu, uzatváranie iba takých zmlúv , ktoré klient potrebuje, požaduje a rozumie ich rozsahu, dbať, aby podávané informácie a postupy boli pre každého klienta zrozumiteľné, poskytnutie vždy dostatku času klientovi na preštudovanie všetkých dokumentov a zmlúv, ktoré sa pri danom obchodnom prípade budú uzatvárať, zodpovedanie na klientove prípadné otázky a riešenie návrhov na úpravu a zmenu v dokumentoch a zmluvách. Konzultovanie postupy a znenie zmlúv s prípadnými právnymi zástupcami klienta.

6. Individuálny prístup

Individuálne a vhodne podľa zistených potrieb, okolností a špecifík daného prípadu navrhnúť optimálne riešenie a postup tak, aby boli zosúladené záujmy všetkých účastníkov konania.

7. Čestnosť

Podávanie iba pravdivých informácii klientovi, upozornenie klienta na prípadné riziká konkrétneho obchodného prípadu, potieranie a vylúčenie akýchkoľvek nekalých obchodných praktík a podvodov.

8. Spravovanie zverených finančných prostriedkov a dokladov

Pri spravovaní finančných prostriedkov klienta postupovať v zmysle platnej legislatívy a spôsobom, ktorý neohrozuje záujmy klienta, starostlivé nakladanie so zverenými dokladmi, ochrana zverených dokladov a dokumentov pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením.

9. Odmena v súlade s dobrými mravmi

Výšku a spôsob vyplatenia odmeny za poskytnuté služby s klientom vopred dohodnúť, pri určovaní odmeny rešpektovať jej obvyklú výšku pre daný druh sprostredkovania, po skončení obchodného prípadu klientovi dohodnutú odmenu riadne zúčtovať. Provízia môže byť prijímaná od klienta, ktorý si službu u realitnej kancelárií objednal.

10. Korektné správanie sa voči ostatným kolegom

Pri riešení spoločného obchodného prípadu s realitnými a hypotekárnymi maklérmi iných sprostredkovateľských spoločností postupovať jednotne a spôsobom smerujúcim k rýchlemu a kvalitnému obslúženiu klienta.