Ochrana osobných údajov

Dom na Slovensku

INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Týmto, v súlade s § 19 Zákona o ochrane osobných údajov v spojení s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Týmto, v súlade s § 19 Zákona o ochrane osobných údajov v spojení s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov a to v rozsahu výkonu podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom splnenia zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s klientom, pokynov a požiadaviek udelených klientom, ako aj vyplývajúcich z podmienok právnej úpravy ako aj medzinárodných zmlúv. Účel spracúvania súvisí najmä, nie však výlučne s činnosťou prevádzkovateľa:

  • pri uzatváraní, evidencii a spracúvaní zmluvy;
  • zabezpečenia služieb vyplývajúcich zo zmluvy;
  • vedenia databázy klientov a ich identifikačných dokladov;
  • zasielania ponúk nehnuteľností a iných informácií spojených s výkonom činnosti Prevádzkovateľa, ak bol udelený súhlas.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu služieb objednaných klientom a to najmä: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, rodné číslo, údaje z identifikačného dokladu.

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, nie však kratšie ako je doba určená v súlade s platnými a účinnými osobitnými zákonmi upravujúcimi povinnosť uchovávania dokumentácie.

Príjemcami osobných údajov sú najmä finančná inštitúcia/finančný poradca; notár; advokát; iná realitná kancelária; znalec; príslušný okresný úrad - katastrálny odbor; správca/predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Klient má právo v súlade s ustanoveniami zo Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia a to najmä, nie však výlučne požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Klient ako dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov klienta je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie tejto zmluvy a poskytnutie klientom objednaných služieb. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť splnenia zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom a/alebo dosiahnutia iného účelu, pre ktorý sa osobné údaje majú spracúvať.

V Košiciach, dňa 25.05.2018