Reklamačný poriadok

Dom na Slovensku

Reklamačný poriadok spoločnosti ROCA, s.r.o.

sídlo: 044 71 Paňovce 153, kancelária: Ružová 47, Košice,
IČO: 46005421, DIČ: 2023181831 (ďalej len ,,spoločnosť”)

Vypracovaný a prijatý dňa 29.01.2011.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob riešenia prípadnej reklamácie podanej klientom spoločnosti.

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby. Spoločnosť umožňuje svojmu klientovi, ktorý dospel k presvedčeniu, že služby poskytované spoločnosťou sú v rozpore s etickým kódexom či cenníkom spoločnosti, prípadne sú vykonávané neprofesionálne čím spoločnosť spôsobila alebo hrozí vznik finančnej či inej ujmy klienta podať reklamáciu spoločnosti.

Postup podania a riešenia reklamácie

1.

Spoločnosť a klient, uplatňujúci si nárok na reklamáciu spíšu reklamačný formulár (pre každý prípad reklamácie samostatne) na formulári spoločnosti. Klient obdrží 1 vyhotovenie tohto reklamačného protokolu. V prípade, že klient nie je schopný navštíviť kanceláriuspoločnosti osobne, môže emailom požiadať o zaslanie reklamačného formulára a spoločnosť mu tento zašle na ním uvedenú emailovú adresu. Vyplnený reklamačný formulár je možné zaslať späť spopočnosti na email: info@domnaslovensku.sk.

O prijatí reklamačného formulára spoločnosť upovedomí klienta bezodkladne emailom.

2.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nedošlo medzi spoločnosťou a klientom k inej individuálnej dohode, v závislosti na charaktere reklamácie

3.

Spoločnosť si vyhradzuje právo po oboznámení sa s obsahom reklamácie a následom preskúmaní a zvážení všetkým individuálnych okolností konkrétnej reklamovanej služby uznať reklamáciu za oprávnenú alebo neoprávnenú.

4.

V prípade uznania reklamácie ako oprávnenej, podnikne spoločnosť všetky potrebné kroky, vedúce k náprave a teda k spokojnosti klienta. O spôsobe riešenia oprávnenej reklamácie bude klient písomne vyrozumený a to formou emailu, prípadne doporučeným listom na adresu, ktorú uviedol ako korešpondenčnú.

5.

V prípade uznania reklamácie ako neoprávnenej, informuje o tomto závere spoločnosť neodkladne klienta.

6.

Spoločnosť bude viesť záznamy o prípadných reklamáciách a použije ich ako pomocný materiál pri vyhodnocovaní svojej činnosti, pri príjímaní nových doplňujúcich opatrení a pravidiel svojej činnosti a poskytovania služieb klientom s úmyslom predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

7.

Spoločnosť aj v rámci vybavovania reklamácií bude postupovať v zmysle zákona 18/2018 Z.z. v platnom znení na ochranu poskytnutých osobných údajov klienta..

8.

Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou ROCA, s.r.o.